200 $ ZNIŻKI na zestawy Uncharted z kodem KIT200

menu

Pomogliśmy XXX z YYY dla ZZZ.

Pomogliśmy XXX z YYY dla ZZZ.

Pomogliśmy XXX z YYY dla ZZZ.

Łódka pewna podczas nawigacji w nocy i przy słabym świetle.

Zwiększ swoje nocne możliwości polowania dzięki kolorowemu noktowizorowi.

Nagrywaj i dziel się miłością do przygody w każdych warunkach oświetleniowych.

Nocna inwigilacja dla prywatnych detektywów i ochrona organów wykonawczych.

Ultralekkie czujniki CMOS dostosowane do każdej niestandardowej aplikacji.

Kolorowy noktowizor do nadzoru i gromadzenia dowodów w wysokiej rozdzielczości.

Zwiększona wydajność w nocy, aby wspierać misje poszukiwawcze i ratownicze.

Zastosowania Mil-Spec w słabym świetle dla agencji wojskowych i rządowych.

Montowany na hełmie cyfrowy noktowizor monokularowy dla taktycznego profesjonalisty.

Kamera morska o bardzo słabym oświetleniu, która zmieni żeglarstwo, jakie znamy.

Go-to noktowizor urządzenia dla organów ścigania i bezpieczeństwa publicznego.

Akcesoria do kamer noktowizyjnych do serii Sionyx.

Specyfikacje informacji o produkcie dla modeli kamer noktowizyjnych, których już nie produkujemy.

Warunki sprzedaży

1. Oferta sprzedaży.

SIONYX LLC („SIONYX”), oferuje sprzedaż klientowi po raz pierwszy wskazanemu w tej ofercie („Klientowi”) produkty i usługi („Towary” indywidualnie i zbiorowo) na podstawie warunków zawartych na wcześniejszych stronach ten cytat i te podane poniżej („Warunki”). O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w tej ofercie, ta oferta jest dostępna do akceptacji na warunkach przez trzydzieści (30) dni od daty oferty („Okres otwarty”). Akceptacja tej oferty jest ograniczona do pełnej akceptacji Regulaminu, a zamówienie złożone przez Klienta stanowi taką pełną akceptację. SIONYX niniejszym odrzuca wszystkie warunki w akceptacji Klienta, które są dodatkowe lub zmieniają dowolną część Warunków. Zmiana jakichkolwiek Warunków nie jest ważna, chyba że zostanie dokonana na piśmie i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela SIONYX. Ta oferta nie jest w żaden sposób zobowiązaniem SIONYX do zdolności produkcyjnej.

2. Zamówienia zakupu.

Klient składa zamówienia, jeśli takie istnieją, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub w inny uzasadniony handlowo sposób zatwierdzony przez SIONYX i Klienta. Klient dopilnuje, aby wszystkie takie zamówienia zawierały co najmniej następujące informacje: określone produkty lub usługi, ilość, cenę, całkowitą cenę zakupu, numer oferty oraz informacje o „rachunku do” i „wysyłce do”.

3. Akceptacja.

Zamówienia klienta nie są wiążące dla SIONYX, dopóki nie zostaną zaakceptowane przez SIONYX. SIONYX może przyjąć zamówienie, wysyłając Klientowi pisemne potwierdzenie lub dostarczając produkty zamówione przez Klienta. Każde zamówienie Klienta przyjęte przez SIONYX na podstawie Warunków (obowiązujące w momencie tej akceptacji) tworzy wiążącą umowę (zwaną „Umową”) między SIONYX a Klientem.

4. Ceny i podatki.

O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, wszystkie ceny określone w Warunkach i warunkach płatności za wszystkie Towary zakupione zgodnie z Warunkami są równe 30 SIONYX netto. Klient zapłaci wszystkie obowiązujące opłaty frachtowe oraz wszelkie podatki i cła nałożone przez obowiązujące przepisy ustawowe, wykonawcze lub reguły wynikające z zakupu takich towarów lub z nimi związane, w tym między innymi cały podatek od sprzedaży, podatek od użytkowania i wartość -dodany podatek. Klient zapłaci wszystkie takie podatki, niezależnie od tego, czy są wyszczególnione na fakturze SIONYX.

5. Zapłata.

Wszystkie faktury SIONYX są należne w całości w terminie wskazanym w polu „Płatność” określonym wcześniej w tej ofercie. Jeśli Klient nie dokona żadnej płatności w wymaganym terminie, zapłaci SIONYX opłatę serwisową od całkowitej kwoty należnej według mniejszej kwoty 1.5% odsetek, naliczanej co miesiąc lub maksymalnej stopy procentowej dozwolonej przez obowiązujące prawo. SIONYX zastrzega sobie prawo do zabezpieczenia wszystkich produktów sprzedanych Klientowi do momentu pobrania pełnej płatności, a Klient zgadza się powiadomić SIONYX przed przeniesieniem produktu, w którym SIONYX ma interes zabezpieczający. Klient powinien wykonać wszelkie dokumenty, w tym oświadczenie finansowe lub inny dokument niezbędny do zaspokojenia zainteresowania SIONYX tymi produktami (na przykład, bez ograniczeń, UCC-1 w Stanach Zjednoczonych). Klient upoważnia SIONYX do złożenia na koszt Klienta wszelkich oświadczeń finansowych dotyczących tych produktów bez podpisu Klienta, z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo.

6. Dostępność.

Towar jest zależny od dostępności. SIONYX może anulować dowolne zamówienie lub dowolną jego część z podaniem przyczyny lub bez podania przyczyny w dowolnym momencie i bez kary. Jedynym obowiązkiem SIONYX dla takiego anulowania jest zwrot wszelkich zaliczek zapłaconych przez Klienta za tę część zamówienia anulowanego przez SIONYX.

7. Wysyłka, ryzyko utraty i pakowania.

SIONYX dostarczy wszystkie towary zakupione przez klienta klientowi lub wyznaczonemu przez niego podmiotowi (lub ich kombinacji) w ramach Incoterm wskazanego w polu „Przesyłka” określonym wcześniej w tej ofercie. Prawo własności i ryzyko utraty Towaru przechodzi na Klienta z chwilą dostawy do określonego przewoźnika Klienta (lub jego wyznaczonego) w celu wysyłki. Data listu przewozowego lub innego pokwitowania wystawionego przez takiego przewoźnika jest rozstrzygającym dowodem daty dostawy i wysyłki Towarów. SIONYX zapakuje Towary zgodnie ze zwykłymi i zwyczajowymi praktykami.

8. Informacje poufne.

SIONYX i Klient zgadzają się zachować wszystkie informacje poufne ujawnione zgodnie z Warunkami (w tym warunkami) zgodnie z obowiązującą umową o poufności podpisaną między stronami. Jeśli i tylko w przypadku braku takiej umowy, SIONYX i Klient będą przestrzegać pozostałej części tego rozdziału. Każda ze stron ma ścisłą poufność informacji, które otrzymuje od drugiej strony, które są oznaczone jako poufne lub mają podobną legendę lub które zostały określone jako poufne w momencie ujawnienia („Informacje poufne”). Żadna ze stron nie może wykorzystywać Informacji poufnych drugiej strony, z wyjątkiem wykonywania tych czynności zgodnie z wymogami niniejszych warunków lub umowy. Każda ze stron będzie chronić informacje poufne drugiej strony z co najmniej takim samym stopniem ostrożności, jaki stosuje, aby chronić własne informacje i materiały o podobnym znaczeniu, ale w żadnym wypadku nie niższym niż uzasadniony standard opieki. Żadna ze stron nie będzie ujawniać ani zezwalać stronom trzecim na dostęp do informacji poufnych drugiej strony bez uprzedniej pisemnej zgody strony ujawniającej. Każda ze stron zachowuje własność wszelkich informacji poufnych, które ujawnia zgodnie z warunkami. Na żądanie strony ujawniającej informacje poufne strona otrzymująca te informacje niezwłocznie zwróci je stronie ujawniającej. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie zabrania żadnej ze stron niezależnego ścigania lub angażowania innych w celu korzystania z tych samych lub podobnych możliwości biznesowych lub wykorzystania technologii lub rozwoju, o ile takie działania nie naruszają niniejszych Warunków. Klient nie może dokonywać inżynierii wstecznej żadnych informacji poufnych ani produktów dostarczanych przez SiOnyx.

9. Domyślnie.

Jeśli Klient zalega z zapłatą jakiejkolwiek faktury lub w inny sposób narusza Warunki, SIONYX może, według własnego uznania, wykonać jedną lub obie z następujących czynności: (i) wstrzymać całkowitą lub częściową wysyłkę dowolnego zamówienia, oraz (ii) wymagać od klienta przedpłaty za przyszłe przesyłki. SIONYX może zawiesić wykonanie dowolnego zamówienia lub wymagać płatności gotówką, zabezpieczeniem lub inną gwarancją satysfakcjonującą SIONYX, gdy w opinii SIONYX sytuacja finansowa Klienta lub inne podstawy niepewności uzasadniają takie działanie.

10. Wypowiedzenie.

  1. Jeśli Klient zaprzestanie prowadzenia działalności w normalnym toku działalności (w tym niezdolność do wypełnienia swoich zobowiązań w terminie do wygaśnięcia) lub jeśli zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi upadłości lub niewypłacalności lub Klient zostanie wyznaczony lub zostanie o nie złożony wniosek, lub Klient dokonuje cesji na rzecz wierzycieli, SIONYX może rozwiązać jedną lub więcej Umów, całość lub część zamówień złożonych przez Klienta lub dowolną kombinację powyższych bez żadnej odpowiedzialności.
  2. O ile nie jest to zgodne z aktualnymi zasadami SIONYX, Klient nie anuluje ani nie opóźnia całości ani żadnej części swoich zamówień bez uprzedniej pisemnej zgody SIONYX.
  3. Następujące sekcje wraz ze wszystkimi definicjami określonymi w niniejszych Warunkach pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Warunków lub dowolnej Umowy: 4, 5, 9 i 10–20.

11. Gwarancja.

SiOnyx oświadcza i gwarantuje Klientowi, że każdy Produkt będzie wolny od wad produkcyjnych i materiałowych przez okres dwunastu (12) miesięcy od wysyłki do Klienta. Niniejsza gwarancja na produkt nie będzie miała zastosowania do żadnego produktu, który został wykorzystany, uszkodzony, zmieniony lub niewłaściwie użyty lub jest wadliwy z przyczyn zewnętrznych w stosunku do produktu i nie jest spowodowany przez SiOnyx. Ponadto, niniejsza gwarancja na produkt nie dotyczy prototypów beta, które są dostarczane „TAKIE, JAK SĄ”. SiOnyx gwarantuje, że Produkt jest zgodny ze specyfikacjami arkusza danych SiOnyx (jeśli dotyczy). Z WYJĄTKIEM USTALONYCH POWYŻEJ, SIONYX WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŻONE, DOMNIEMANE LUB W INNY SPOSÓB, W TYM RAZ, ŻADNE GWARANCJE DOTYCZĄCE DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, WYKONYWANIA LUB NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. SIONYX WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

12. Ograniczenie odpowiedzialności.

  1. Z WYJĄTKIEM CZĘŚCI 14 (b) PONIŻEJ, W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INNĄ STRONĘ ZA JAKIEKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZKODLIWE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY, NIEZALEŻNIE OD TEGO TAKIEJ STRONY, CZYLI POWIADOMIENIE O MIEJSCU TAKIE SZKODY.
  2. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W TEJ SEKCJI 14 NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DO:
    1. NARUSZENIE PRZEZ KAŻDĄ STRONĘ SEKCJI 10 („INFORMACJE POUFNE”); LUB
    2. WOLNA NIEDOPUSZCZALNOŚĆ LUB BRAK BRUTTO.

13. Brak przydziału.

Wszelkie cesje przez Klienta jakichkolwiek udziałów w zamówieniu lub płatności należnych lub wymagalnych zgodnie z Warunkami, lub jakiekolwiek przekazanie obowiązków Klienta wynikających z niniejszej Umowy, bez pisemnej zgody SIONYX, jest nieważne i niewykonalne. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień Warunków, SIONYX może natychmiast rozwiązać każdą Umowę, całość lub część zamówienia złożonego przez Klienta lub dowolną kombinację powyższych, jeżeli: (1) Klient konsoliduje się lub łączy z inną stroną lub z inną stroną , niezależnie od tego, czy Klient jest pozostałą przy życiu taką transakcją; (2) Klient sprzedaje, ceduje lub w inny sposób przenosi całość lub zasadniczo całość swoich aktywów na inną stronę; lub (3) nastąpiła istotna zmiana własności lub zarządzania Klienta, która zdaniem SIONYX ma wpływ na organ decyzyjny zarządzania lub operacji Klienta.

14. Siła wyższa.

Żadna ze stron nie jest odpowiedzialna za opóźnienia lub niewykonanie na mocy niniejszych Warunków (inne niż niedokonanie należnych kwot i naruszenie obowiązków wynikających z punktu 10) w zakresie, w jakim taka strona była utrudniona w wykonaniu przez jakiekolwiek zdarzenie poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym, bez ograniczeń, działanie Boga, pożar, powściągliwość rządu, zamieszki społeczne, awaria zasilania, spory pracownicze oraz niedostępność lub niedobór materiałów.

15. Rozdzielność i zrzeczenie się.

Jeśli jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, pozostała część tej Umowy będzie nadal obowiązywać i będzie interpretowana pod każdym względem, tak jakby taka nieważna lub niewykonalna część została pominięta. Żadne postanowienie jakiejkolwiek Umowy nie zostanie uznane za odstąpione przez stronę, chyba że takie zrzeczenie jest na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela tej strony. Strona nie tworzy ciągłego zrzeczenia się ani żadnego oczekiwania na brak egzekwowania prawa lub opóźnienia poprzez udzielenie zrzeczenia się jakiegokolwiek uchybienia lub naruszenia Umowy lub nie wykonując niezwłocznie jakiegokolwiek prawa wynikającego z Umowy.

16. Prawo właściwe i spory.

Warunki i wszystkie Umowy podlegają prawu stanu Massachusetts w USA i są interpretowane zgodnie z nim, bez względu na zasady i reguły kolizyjne. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia związane z Warunkami lub dowolną Umową będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd Wspólnoty Massachusetts.

17. Przepisy eksportowe.

Klient zgadza się przestrzegać wszystkich praw eksportowych oraz ograniczeń i przepisów Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych lub innej Stanów Zjednoczonych lub innej suwerennej agencji lub organu, a także nie oczekiwać, ani nie zezwalać na eksport lub reeksport do jakiegokolwiek kraju, lub obywatel kraju objętego ograniczeniami, wszelkich danych technicznych lub jakiegokolwiek ich bezpośredniego produktu z naruszeniem wszelkich takich ograniczeń, przepisów ustawowych lub wykonawczych, lub o ile nie zostaną uzyskane wszystkie wymagane licencje i zezwolenia dla krajów wymienionych w odpowiednich przepisach amerykańskiej administracji eksportowej ( lub dowolny suplement lub regulamin będący następcą). Klient potwierdza, że ​​nie będzie sprzedawał, eksportował, reeksportował ani w żaden inny sposób przekazywał żadnych produktów SiOnyx do użytku, do lub w: materiałach wybuchowych, reaktorach jądrowych lub paliwach jądrowych; systemy rakietowe, w tym pociski rakietowe, systemy rakiet balistycznych, kosmiczne pojazdy nośne lub bezzałogowe pojazdy powietrzne, w tym systemy rakiet wycieczkowych, drony docelowe i drony rozpoznawcze; broń chemiczna i / lub biologiczna; morski napęd jądrowy; broń masowego rażenia lub sprzedana osobom zaangażowanym w broń masowego rażenia; zagraniczne organizacje terrorystyczne; zastosowania wojskowe w Chińskiej Republice Ludowej, Rosji lub Wenezueli.

18. Całość porozumienia.

Warunki stanowią całość porozumienia między stronami w odniesieniu do zakupu i sprzedaży Towarów oraz zastępują i zastępują w całości wszystkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia, umowy, dyskusje, zobowiązania i negocjacje - ustne lub pisemne - dotyczące tego samego przedmiotu . Żadne dodawanie, modyfikacja, zmiana lub modyfikacja Warunków nie jest skuteczna, chyba że ogranicza się do pisemnego i podpisanego przez obie strony.

19. Różne.

Podpisy i nagłówki znajdujące się w tym cytacie służą wyłącznie jako odniesienie i nie będą brane pod uwagę przy interpretacji Warunków ani żadnej Umowy. Wszelkie prawa i środki zaradcze strony przyznane na mocy niniejszych Warunków po naruszeniu lub niedotrzymaniu warunków przez drugą stronę niniejszych Warunków podlegają kumulacji z innymi prawami lub środkami prawnymi, słusznymi lub wynikającymi z niniejszych Warunków. Skorzystanie przez strony z jednego prawa lub środka nie wyklucza korzystania z jakiegokolwiek innego. Nieprzekazanie przez SIONYX zaleceń lub porad Klientowi nie będzie wiązało się z żadną odpowiedzialnością wobec SIONYX. SIONYX i Klient nie są związkami partnerskimi, franczyzowymi, joint venture, agencjami, podmiotami powierniczymi ani stosunkami pracy wynikającymi z Warunków lub jakiejkolwiek Umowy.

20. Odsprzedaż.

Twój zakup jest umową zakupu produktów SiOnyx do użytku osobistego, a nie w celu odsprzedaży.

SiOnyx, LLC sprzedaje i wspiera produkty konsumenckie i profesjonalne marki SiOnyx w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem SiOnyx, LLC US, który dystrybuuje te produkty za pośrednictwem swoich Autoryzowanych Przedstawicieli i Dystrybutorów. SiOnyx, LLC jest jedynym autoryzowanym importerem tych produktów w Stanach Zjednoczonych i zapewnia wiodącą w branży obsługę klienta oraz wsparcie.

Produkty dystrybuowane przez SiOnyx, LLC są „lokalizowane” w celu zaspokojenia potrzeb klientów na rynku amerykańskim i są zaprojektowane tak, aby były zgodne z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa i wymogami rządowymi. Legalne produkty z USA pochodzą z innymi akcesoriami, instrukcjami i gwarancjami niż wersje przeznaczone do sprzedaży w innych regionach globalnych.

Nowe i oryginalne produkty SiOnyx, LLC przeznaczone do sprzedaży w USA można nabyć tylko od SiOnyx, LLC Autoryzowanych sprzedawców w USA lub bezpośrednio od SiOnyx, LLC US.

W przypadku wątpliwości dotyczących sprzedawcy lub tego, czy sprzedawane przez niego produkty są przeznaczone do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, prosimy o kontakt z SiOnyx pod numerem +1 978.922.0864 x 130.

Szukaj